2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന റെഡ് ജാക്ക് പ്ലാവിൻതൈകളും പരിചരണവും.

2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന റെഡ് ജാക്ക് പ്ലാവിൻതൈകളും പരിചരണവും. ചക്കയുടെ തനതായതും അപൂർവവുമായ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റെഡ് ജാക്ക്, മഞ്ഞകലർന്ന ചുവപ്പും കടും ചുവപ്പും ചേർന്നതാണ് ഇതിന്റെ…

1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന ഓൾ സീസൺ തായ്‌ലൻഡ് മാവിൻ തൈകൾ.

1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന സാവധാനത്തിൽ വളരുന്ന കുള്ളൻ ഇനമാണ് ഓൾ സീസൺ തായ്‌ലൻഡ് മാമ്പഴം. വളരെ ആകർഷകമായ തിളങ്ങുന്ന, കട്ടിയുള്ള ഇലകളുള്ള ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ വൃക്ഷമാണിത്. പഴുത്ത…

ഗംഗാബോന്ദം തെങ്ങിൻ തൈകളുടെ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും.

ഗംഗാബോന്ദം തെങ്ങിൻ തൈകളുടെ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും. അരെക്കേസി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള കോക്കസ് ന്യൂസിഫെറ എന്നാണ് തെങ്ങ് സസ്യശാസ്ത്രപരമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമായ വൃക്ഷങ്ങളിലൊന്നായ ഇത് പലപ്പോഴും…