2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന റെഡ് ജാക്ക് പ്ലാവിൻതൈകളും പരിചരണവും.

2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന റെഡ് ജാക്ക് പ്ലാവിൻതൈകളും പരിചരണവും. ചക്കയുടെ തനതായതും അപൂർവവുമായ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റെഡ് ജാക്ക്, മഞ്ഞകലർന്ന ചുവപ്പും കടും ചുവപ്പും ചേർന്നതാണ് ഇതിന്റെ…