1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന ഓൾ സീസൺ തായ്‌ലൻഡ് മാവിൻ തൈകൾ.

1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കുന്ന സാവധാനത്തിൽ വളരുന്ന കുള്ളൻ ഇനമാണ് ഓൾ സീസൺ തായ്‌ലൻഡ് മാമ്പഴം. വളരെ ആകർഷകമായ തിളങ്ങുന്ന, കട്ടിയുള്ള ഇലകളുള്ള ഒരു ഉഷ്ണമേഖലാ വൃക്ഷമാണിത്. പഴുത്ത…